Szakmai vizsga

TÁJÉKOZTATÓ

az energetikai auditori és szakreferensi szakmai vizsga feltételeiről


Melyek a szakmai vizsga céljai?

A szakmai vizsga célja annak bizonyítása, hogy a vizsgázó

 • tanulmányai során megszerezte és ismeri az energetikai audit végzéséhez szükséges szakmai alapismereteket, alkalmazásukban kellő gyakorlatot szerzett;
 • ismeri az energiahatékonyság növelő intézkedéseket, a vizsgált területre meg tudja határozni azok várható eredményét, műszaki-, gazdasági- és környezetvédelmi kritériumok alapján rangsorolni tudja azokat; azaz
 • képes a rendeletben előírt minimum követelményeknek megfelelően energetikai auditot önállóan, vagy az egyes szakterületeken mélyebb ismereteket szerzett szakértőkkel együttműködve készíteni.

 

Kinek kell szakmai (megújító) vizsgát tennie?

A szakmai vizsgát az Ehat. szerint azoknak kell tennie, akik:

 • energetikai auditorként, vagy
 • energetikai szakreferensként

kívánnak tevékenykedni.

A természetes személy energetikai auditoroknak, valamint a szakreferenseknek ötévente szakmai megújító vizsgát kell tennie. Az öt éves periódust a MEKH-nál történt regisztrációt követően kell számítani.


Melyek a szakmai megújító vizsga céljai?

A megújító vizsga célja annak bizonyítása, hogy a vizsgázó a vizsga letétele óta eltelt időszakban az energetikai szakterületet érintő szakmai ismereteket, valamint azok változásait, folyamatosan figyelemmel kíséri, elsajátította és munkája során képes azok megfelelő alkalmazására.


Hogyan zajlik a szakmai (megújító) vizsga?
 

A vizsgáztatás a közreműködő szervezetnél berendezett, vizsgaszervező által üzemeltetett gépteremben, a vizsgázók rendelkezésére bocsátott számítógépen történik. A vizsgázók a vizsga alkalmával a számítógép által generált vizsgalapot kapnak. A feladatok egy része tesztjellegű, vagyis több lehetséges válasz közül kell a helyeset kiválasztani; továbbá egyszerű energetikai számításokból áll. A vizsgázó a helyes választ jelöli meg a vizsgalapon.

A vizsga 80 (40) kérdésből áll, minden helyes válasz egy pontot ér.

A vizsga időtartama 240 perc.

A vizsgázónak a sikeres vizsgához:

 • az összes vizsgakérdés legalább 70%-ára, valamint
 • vizsgarészenként a vizsgakérdések legalább 45%-ára helyesen kell válaszolnia.
A vizsga teljesítése alól felmentés nem adható. A vizsga során mobiltelefon és saját számítógép kivételével minden nyomtatott segédeszköz használható (segédletek, jegyzetek, könyvek). A vizsgafeladatok kidolgozásához a vizsgázó segítséget nem kaphat. Ellenkező esetben a vizsgázó kizárható a vizsgából.

A vizsgahelyiségbe történő belépéskor vizsgázó köteles a vizsgatevékenység megkezdése előtt személyazonosságát igazolni, e nélkül a vizsgát nem kezdheti meg. A vizsga alapját képező részletes tematika ezen a linken érhető el.

Amennyiben további kérdése van, forduljon Barna Katához a (06-1) 455-7080 telefonszámon, vagy az e-audit@mmk.hu e-mail címen.
 

Tervezett vizsgaidőpontok 2021. évben

Az Ehat. szerint a vizsgaszervező a vizsgát (megújító vizsgát) jelentkező esetén legalább negyedévenként köteles megszervezni és a vizsga teljesítéséről tanúsítványt kiállítani. Vizsgaszervező a jogszabályi kötelezettségen túl, az év során tetszőlegesen határozza meg, hogy mikor szervez vizsgát. A MMK, mint közreműködő szervezet a 2021. évre az alábbi időpontokban tervez energetikai auditorok és szakreferensek számára vizsgákat (megújító vizsgákat):

napokjelentkezési határidő
március 29.
április 26.
május 31.
június 07.
június 21.
június 28.
szeptember 06.
szeptember 20.
szeptember 27.
október 04.
október 11.
október 25.
november 08.
november 22.
december 06.

március 24.
április 21.
május 26.
június 02.
június 16.
június 23.
szeptember 01.
szeptember 15.
szeptember 22.
szeptember 30.
október 06.
október 20.
november 03.
november 17.
december 01.  

A vizsga minden esetben személyes megjelenést kíván, online megtartására nincs lehetőség.
A regisztráció a jelentkezések sorrendjében történik.

 

Jelentkezés

Hogyan jelentkezhet a szakmai (megújító) vizsgára?

A vizsgára jelentkezés menete:

 • A vizsgára jelentkezni a honlapról letölthető jelentkezési lappal személyesen, postai úton, vagy a honlapon keresztül elektronikus úton lehet.
 • A vizsgára történő jelentkezés kizárólag a vizsgadíj befizetésével együtt tekinthető érvényesnek. A vizsgadíj kizárólag banki átutalással egyenlíthető ki. A jelentkezési lap benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a vizsgaszervező számlájára befizetett vizsgadíj befizetésének igazolását.
 • Postai út választása esetén másolatban a jelentkezési lap mellékleteként kell megküldeni.
 • A meghirdetett vizsgákra jelentkezni legkésőbb a vizsga napját megelőző 7. napig lehet.
 • A vizsgaszervező a jelentkezési lap alapján nyilvántartásba veszi a jelentkezőt és a vizsga előtt legalább 5 nappal írásban tájékoztatja a vizsga időpontjáról és helyszínéről.
 • Jelentkezés előtt mindenképpen tájékozódjon az auditori, illetve szakreferensi tevékenység ellátásához szükséges szakirányú végzettségekről, feltételekről!

Amennyiben további kérdése van, forduljon Barna Katához a (06-1) 455-7080 telefonszámon, vagy az e-audit@mmk.hu e-mail címen.


Mennyi a vizsga díja és miként lehet megfizetni?

Az energetikai auditorok és szakreferensek szakmai (megújító) vizsgájának díja: 51 000 Forint
A befizetésre jelenleg átutalással van lehetőség:

 • számlaszám: K&H Bank 10401196-49545052-49541034).

 

A befizetett összegről a számlát minden esetben a befizető (vevő/költségviselő) nevére állítjuk ki. Ezért amennyiben a vizsga költségét cége átvállalja, a cég kell, hogy a díjat átutalja, a befizető adataihoz a cég adatait kell írni.
A vizsgán (megújító vizsgán) résztvevő beazonosításához szükséges adatokat a közlemény rovatban kérjük megjelölni, a vizsgázó neve, kamarai azonosító száma feltüntetésével. Abban az esetben, ha a vizsgadíjat a cég több személy részére egy összegben utalja át, kérünk az érintett személyekről külön listát küldeni, a kamarai azonosító szám és a befizetett összeg feltüntetésével.Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelentkezés elfogadásának és véglegesítésének feltétele a vizsga díjának befizetése .


Fontos tudnivaló a vizsga lemondása kapcsán

A vizsgázó köteles értesíteni a vizsgaszervezőt, amennyiben a visszaigazolt vizsgán nem tud részt venni. Amennyiben a vizsgára (megújító vizsgára) jelentkező legkésőbb a vizsga napját megelőző második munkanapig nem tesz eleget értesítési kötelezettségének, akkor a befizetett vizsgadíj összegére nem tarthat igényt, illetve újabb vizsgát (megújító vizsgát) a meghatározott vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.