e-audit / szakreferens

FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAM >>>>

SZAKMAI VIZSGA >>>

KÖTELEZŐ ÉVES TOVÁBBKÉPZÉS >>>

AUDITOR/ SZAKREFERENS KERESŐ >>>

 

TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Mérnöki Kamara
energetikai auditorokkal és energetikai szakreferensekkel kapcsolatos
közreműködő szervezeti tevékenységéről

 

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (továbbiakban: Ehat.) valamint a végrehajtására kiadott 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ehat. Vhr.) rendelkezik egyebek mellett az energetikai auditorok és energetikai szakreferensek tevékenységéről, bejelentési kötelezettségeikről, szakmai-, illetve megújító vizsgáikról és a kötelező éves továbbképzéseikről. 2016. decemberében jelentős módosuláson esett át a fenti két jogszabály, mely változások érintik a Magyar Mérnöki Kamara (továbbiakban: MMK) tevékenységét is.

Az energetikai auditorok és auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási díjakról, megfizetésük módjáról a 7/2015. (X.16.) MEKH rendelet ad iránymutatást. Javasoljuk, hogy tekintsék át a témában érintett jogszabályokat a pontos feltételrendszer megismerése érdekében. Néhány fontosabb kérdésről, melyek a MMK tevékenységi körébe illeszkednek honlapunkon is olvashat.

 

Mely szervezet köteles energetikai auditálást végeztetni?

Főszabályként a nagyvállalat (a kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás) tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni.
Mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet. További részletszabályokat az Ehat., 18. Az energetikai auditálási kötelezettség alcíme alatt olvashat.

 

Mely szervezet köteles energetikai szakreferenst alkalmazni?

Az Ehat. 2016. decemberi módosításával egy új szereplő lépett be az energiahatékonysággal összefüggő szervezetrendszerbe, az energetikai szakreferens. Szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

 • 400 000 kWh villamos energiát,
 • 100 000 m3 földgázt vagy
 • 3 400 GJ hőmennyiséget.

 

Ki lehet energetikai auditor?

Energetikai auditálási tevékenységet az a természetes személy folytathat, aki

 • büntetlen előéletű;
 • rendelkezik a szükséges szakirányú végzettséggel (Ehat. Vhr. 11. melléklete)
Képzési terület megnevezése
Mesterképzési szak/ Osztatlan szak megnevezése
 
Mesterképzési szak/ Osztatlan szak megnevezéseMesterképzésben/osztatlan képzésben szerzett szakképzettségek megnevezése
Műszaki Energetikai mérnökiokleveles energetikai mérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség
 Gépészmérnökiokleveles gépészmérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség
 Villamosmérnökiokleveles villamosmérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség
 Építész okleveles építész vagy ezzel egyenértékű szakképzettség
 Építészmérnökiokleveles építészmérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség
 Szerkezet-építőmérnöki okleveles szerkezet-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség
 Létesítménymérnöki, épületenergetika szakirányokleveles létesítménymérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség
 Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnökiokleveles épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség
 Kohómérnöki energiagazdálkodási szakirányokleveles kohómérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség
 Bánya- és geotechnika mérnökibánya- és geotechnikai mérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség
 AgrárMezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnökiokleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök vagy ezzel egyenértékű szakképzettség

 

 • rendelkezik a szükséges szakmai gyakorlattal (Ehat. Vhr. 12. melléklete),
Képesítési követelmény, vagy
az ezzel egyenértékű szakképzettség
Szakmai gyakorlati idő
Ehat. Vhr. 11. melléklete szerinti mesterképzésben / osztatlan képzésben szerzett szakképzettség esetén5 év
Alapképzésben szerzett
energetikai mérnök, vagy
gépészmérnök, vagy
villamosmérnök, vagy
építészmérnök, vagy
építőmérnök, vagy
előzőkkel egyenértékű szakképzettség esetén
8 év

 

 • a közreműködő szervezet által szervezett energetikai auditori szakmai vizsgát letette;
 • az auditálási tevékenység folytatásának szándékát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) részére bejelentette;
 • a regisztrációs díjat megfizette;
 • nem áll az alábbi tilalom alatt:
  • az energetikai audit ellenőrzésének eredményeként MEKH megtiltotta az energetikai auditálási tevékenység folytatását vagy
  • a MEKH megtiltotta az energetikai auditálási tevékenység folytatását, mert a bejelentésben valótlan adatot szolgáltatott;
 • a közreműködő szervezet által szervezett továbbképzésen a névjegyzékbe vételt követően évente egy alkalommal részt vesz, és
 • ötévente szakmai megújító vizsgát tesz.

 

Energetikai auditálási tevékenységet az a gazdálkodó szervezet folytathat:

 • amelynek van a névjegyzékben szereplő energetikai auditor tagja vagy alkalmazottja;
 • az auditálási tevékenység folytatásának szándékát a MEKH részére bejelentette;
 • a regisztrációs díjat megfizette;
 • nem áll az alábbi tilalom alatt:
  • az energetikai audit ellenőrzésének eredményeként MEKH megtiltotta az energetikai auditálási tevékenység folytatását vagy
  • a MEKH megtiltotta az energetikai auditálási tevékenység folytatását, mert a bejelentésben valótlan adatot szolgáltatott.


Az EGT-tagállamban letelepedett és ott jogszerűen energetikai auditálási tevékenység végzésére jogosult auditor, illetve energetikai auditálási tevékenység végzésére jogosult energetikai auditáló szervezet akkor végezhet, ha

 • az energetikai auditálást határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására irányuló szándékát a Hivatalnak bejelentette, és
 •  megfelel a természetes személy illetve gazdálkodó szervezetnek előírt feltételeknek azzal a kivétellel, hogy szakmai megújító vizsgát és továbbképzést nem kell teljesítenie.


Felhívjuk figyelmét, hogy a MMK regisztráló szervezeti feladatai az Ehat. 2016. decemberi módosításával megszűntek, azokat a MEKH látja el.
 


Ki lehet energetikai szakreferens?

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az őt alkalmazó gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában. Energetikai szakreferens az a természetes személy lehet, aki

 • rendelkezik a szükséges szakirányú végzettséggel (Ehat. Vhr. 11., 12. melléklet);
  • Mesterképzésben/osztatlan képzésben szerzett szakképzettségek megnevezése
   • o    okleveles energetikai mérnök, vagy
    o    okleveles gépészmérnök, vagy
    o    okleveles villamosmérnök, vagy
    o    okleveles építész, vagy
    o    okleveles építészmérnök, vagy
    o    okleveles szerkezet-építőmérnök, vagy
    o    okleveles létesítménymérnök, vagy
    o    okleveles épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök, vagy
    o    okleveles kohómérnök, vagy
    o    bánya- és geotechnikai mérnök, vagy
    o    okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, vagy
    az előbbiekkel egyenértékű szakképzettség.
  • Alapképzésben szerzett szakképzettségek megnevezése
   • o    energetikai mérnök, vagy
    o    gépészmérnök, vagy
    o    villamosmérnök, vagy
    o    építészmérnök, vagy
    o    építőmérnök, vagy
    az előzőekkel egyenértékű szakképzettség.
 • rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal;
 • a közreműködő szervezet által szervezett energetikai auditori szakmai vizsgát teljesítette;
 • a közreműködő szervezet által szervezett továbbképzésen évente egy alkalommal részt vesz, és
 • ötévente szakmai megújító vizsgát tesz.

 

A gazdálkodó szervezet energetikai szakreferensnek akkor minősül, ha vele az energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult (alkalmas) természetes személy munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll.
Az EGT-tagállamban letelepedett természetes személy vagy szervezet Magyarország területén letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás keretében akkor nyújthat energetikai szakreferensi szolgáltatást, ha megfelel az Ehtv-ben foglalt követelményeknek, azaz:

 • rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel;
 • rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal.


Kit érint a regisztrációs kötelezettség?


A 2016. decemberi módosítás leegyszerűsítette az energetikai auditorokat és auditáló szervezeteket érintő regisztrációs feladatokat. A MMK feladatai ezen a téren megszűntek azt december 21.-től kizárólag a MEKH látja el. Az energetikai auditálási tevékenység bejelentésével kapcsolatos további részletes információkat, kérjük keresse a MEKH honlapján, ezen a linken . Itt elérhetők a bejelentkezéshez szükséges nyomtatványok és tájékoztató is.
Az energetikai szakreferenseket a regisztrációs kötelezettség nem érinti. A szakreferens igénybevételével összefüggő bejelentési kötelezettség az igénybevevő szervezetet terheli.


A közreműködő szervezet feladatai


Az Ehat. és az Ehat. Vhr. módosítása átrajzolta a MMK adutálással összefüggő korábban meglévő tevékenységét. Az Ehat. lehetőséget adott rá, hogy a MMK, mint regisztráló szervezeti tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező köztestület kérje az átminősítését közreműködő szervezetté. A MMK élve ezzel a lehetőséggel kezdeményezte az átminősítést és a MEKH 681/2017. számú határozata alapján 2017. február 14-től rendelkezik a közreműködő szervezeti tevékenység végzésére jogosító engedéllyel. Az engedély 10 évre szól.
Az engedély alapján ellátja az Ehat. 39. §-ában foglalt energetikai auditorokat és szakreferenseket érintő:

 • szakmai vizsgát és szakmai megújító vizsgát megelőző felkészítő tanfolyammal,
 • szakmai vizsgával és szakmai megújító vizsgával, valamint
 • a kötelező éves továbbképzéssel

kapcsolatos közreműködő szervezeti feladatokat.
 

A közreműködő szervezeti feladatait az Ehat., az Ehat. Vhr., valamint a MEKH által jóváhagyott Működési és Eljárási Szabályzata, Tanulmányi Szabályzata és Vizsgaszabályzata tartalmazza.
A tanfolyamokkal, vizsgákkal és továbbképzésekkel kapcsolatos további tájékoztatást, a jelentkezés feltételeit a fenti menükre kattintva talál!

Felhívjuk figyelmét, hogy megváltoztak a regisztrációval összefüggő eljárás valamint az éves nyilvántartáshoz kapcsolódó díjak, illetve befizetésükkel kapcsolatos szabályok, ezért kérjük, tájékozódjon az érintett jogszabályokban, valamint a MEKH honlapján!

Amennyiben a fenti menüpontokban nem találta meg a szakmai vizsgákkal és továbbképzésekkel kapcsolatban Önt érdeklő információt, kérjük, keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 • Telefon: +36 1 455-7080
 • E-mail: e-audit@mmk.hu
   

 Hasznos Linkek