Tisztségviselők

Küldöttgyűlés

Az országos kamara legfőbb szerve a küldöttgyűlés. A küldöttgyűlést a területi kamarák, valamint a szakmai tagozatok szavazati joggal rendelkező küldöttei alkotják az alapszabályban meghatározottak szerint. A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik többek között az országos alapszabály megállapítása és módosítása, más országos szabályzatok elfogadása, az országos kamara tisztségviselőinek megválasztása, az éves költségvetési terv meghatározása, illetve ennek részeként az éves tagdíj rendszerének és összegének megállapítása.

A küldöttgyűlést az országos alapszabályban meghatározott eljárás szerint évente legalább egyszer össze kell hívni. A küldöttgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza, az országos kamara alapszabályában megállapított egyes ügyekben azonban a jelenlévők kétharmados egyetértő szavazata szükséges. A küldöttgyűlés határozatai a területi kamarákra nézve kötelezőek.

A küldöttek névjegyzékét az MMK Főtitkársága vezeti, melyet folyamatosan hatályosítva – kizárólag a Kamara tagsága számára elérhetően – közzétesz a kamara honlapján. A küldöttek aktuális listája bejelentkezést követően megtekinthető az alábbi címen: MMK küldöttek

Ügyintéző és ellenőrző szervek

Az országos elnökség, a felügyelő bizottság, az etikai-fegyelmi bizottság, a választási jelölőbizottság, valamint az alapszabály szerint létrehozott más állandó bizottságok az országos kamara ügyintéző, illetve ellenőrző szervei, melyek tevékenységükről évente beszámolnak a küldöttgyűlésnek. Az országos kamarát az elnök képviseli.

Az országos elnökség feladata – a küldöttgyűlések közötti időszakban – a küldöttgyűlés határozatainak megfelelően az országos kamara működésének irányítása és feladatainak végrehajtása.

Az országos felügyelő bizottság ellenőrzi az országos kamara működését, gazdálkodását, a pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok, az országos alapszabály, illetve a szakmai szabályzatok érvényesülését.

Az országos etikai-fegyelmi bizottság a küldöttgyűlés elé terjeszti az etikai-fegyelmi szabályzatot, illetve annak módosítását, és másodfokon eljár az etikai-fegyelmi eljárások elbírálásában.

A kamara tisztségviselőinek, illetve a bizottsági tagoknak a listája és elérhetősége megtalálható az alábbi címen: MMK tisztségviselők