Geotechnikai Tagozat: Szabványi környezet, jogszabályok

 <<< vissza az előző oldalra  

Ezen az oldalon igyekeztünk összegyűjteni a geotechnikai szakterülethez kapcsolódó legfontosabb jogszabályokat, szabványokat, előírásokat. Ezt a listát azonban a teljesség igénye nélkül tesszük közzé, így előfordulhatnak a listában már visszavont vagy hatályon kívül helyezett jogszabályok, szabványok, előírások, de akár újabb, a listában nem szereplő jogszabályok, szabványok, előírások is létezhetnek. Kérjük minden esetben tájékozódjon a felelős szervezeteknél!

Jogszabályok: Nemzeti Jogszabálytár

Szabványok: Magyar Szabványügyi Testület

 

Geotechnikai szakterülethez kapcsolódó jogszabályok

Törvények

Kormányrendeletek

Miniszteri rendeletek

Geotechnikai szakterülethez kapcsolódó szabványok

Geotechnikai tevékenység alapszabványai

Geotechnikai laboratóriumi és terepi vizsgálatok

Speciális geotechnikai munkák kivitelezése

Geotextíliák és rokon termékeik

Tartószerkezeti Eurocode-ok

Földrengés

Betonszabvány

 

Geotechnikai szakterülethez kapcsolódó jogszabályok

Törvények

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
1993. évi X. törvény a termékfelelősségről.
1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról.
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.
1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról.
1995. évi LIII. törvény a környezetvédelmének általános szabályairól.
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról.
1996. XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről.
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről.
1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról.
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről. (Étv.)
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról.
2003. évi CXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűsé-géről és fejlesztéséről.
2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről.
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról.
2007. évi CXXIII. törvény a kisajátításról.
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről.
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról szóló-
2013. évi XXXIV. törvény az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról

vissza a lap tetejére

Kormányrendeletek

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról.
253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről. (OTÉK)
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásá-nak és megállapításának módjáról.
40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai cé-lú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól.
126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendeleta hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelménye-iről.
252/2006. (XII. 7.) korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról.
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól.
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről. (Épkiv.)
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szol-gáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról.
53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól.
93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről.
289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásai-nak részletes szabályairól.
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőr-zésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról. (Épelj.)
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépí-tésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól.318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól.
310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra
31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól.

vissza a lap tetejére

Miniszteri rendeletek

11/1985. (VI. 22.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–BkM rendelet egyes épületszerkezetek és azok létreho-zásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről.
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről.
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mel-lékleteiről.
18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról.
66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól.
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendeleta települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és  az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.
50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá  más hajózási  létesít-mény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről.
91/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az országos  közutak  építésfelügyeleti  ellenőrzési eljárásáról és az eljárással összefüggő szakmai vizsgálatról.
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól.
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeleta hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről.
18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilván-tartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkút-fúrás szakmai követelményeiről.
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek  hasznosítását, védelmét  és  kártételeinek  elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról.
31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet az igazságügyi szakértő működéséről.
24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről.
40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályai-ról.
10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazá-sának szabályairól.
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.
 

vissza a lap tetejére

Geotechnikai szakterülethez kapcsolódó szabványok

Geotechnikai tevékenység alapszabványai

MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 1. rész: Általános szabályok
MSZ EN 1997-2:2008 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 2. rész: Tervezés laboratóriumi vizsgálatok alapján

vissza a lap tetejére

Geotechnikai laboratóriumi és terepi vizsgálatok

MSZ 14043-2:2006 Talajmechanikai vizsgálatok. Talajok megnevezése talajmechanikai szempontból
MSZ 14043-3:1979 Talajmechanikai vizsgálatok. Szemeloszlás meghatározása
MSZ 14043-4:1980 Talajmechanikai vizsgálatok. Konzisztenciahatárok
MSZ 14043-5:1980 Talajmechanikai vizsgálatok. A talaj anyagsűrűsége
MSZ 14043-6:1980 Talajmechanikai vizsgálatok. A talajt alkotó fázisok térfogat-és tömegarányai
MSZ 14043-7:1981 Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok tömöríthetőségének és tömörségének vizsgá-lata
MSZ 14043-8:1981 Talajmechanikai vizsgálatok. A talajok alakváltozásának vizsgálata ödométerrel
MSZ 14043-9:1982 Talajmechanikai vizsgálatok. Szervesanyag-tartalom meghatározása
MSZ 14043-10:1982 Talajmechanikai vizsgálatok. A talajvíz szulfátion-tartalmának és pH-értékének meg-határozása
MSZ 14043-11:1983 Talajmechanikai vizsgálatok. Az eredmények összefoglalása
MSZ EN ISO 14688- 1:2003 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 1. rész: Azonosítás és leírás
MSZ EN ISO 14688-1:2002/A1:2013 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 1. rész: Azonosítás és leírás. 1. módosítás
MSZ EN ISO 14688- 2:2005 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 2. rész: Osztályozási alapelvek
MSZ EN ISO 14688-2:2004/A1:2013 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 2. rész: Osztályozási alapelvek. 1. módosítás
MSZ EN ISO 14689- 1:2004 Geotechnikai vizsgálatok. Szilárd kőzetek azonosítása és osztályozása. 1. rész: Azonosítás és leírás
MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei
MSZE CEN ISO/TS 17892-1:2006 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 1. rész: A víztartalom meghatározása
MSZE CEN ISO/TS 17892-2:2006 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 2. rész: Finom szemcséjű talajok térfogatsűrűségének meghatározása
MSZE CEN ISO/TS 17892-3:2006 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 3. rész: A szemcsék sűrűségének meghatározása. Piknométeres módszer
MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 4. rész: A szemeloszlás meghatározása
MSZE CEN ISO/TS 17892-5:2010  Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 5. rész: Ödométeres vizsgálat lépcsőzetes terheléssel
MSZE CEN ISO/TS 17892-6:2010  Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 6. rész: Ejtőkúpos vizsgá-lat
MSZE CEN ISO/TS 17892-7:2010  Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 7. rész: Finom szemcséjű talajok egyirányú nyomóvizsgálata
MSZE CEN ISO/TS 17892-8:2010  Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 8. rész: Konszolidálatlan, drénezetlen triaxiális vizsgálat
MSZE CEN ISO/TS 17892-9:2010  Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 9. rész: Konszolidált triaxiális nyomóvizsgálat vízzel telített talajon
MSZE CEN ISO/TS 17892-10:2010  Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 10. rész: Közvetlen nyíró-vizsgálat
MSZE CEN ISO/TS 17892-11:2010  Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 11. rész: A vízáteresztő képesség meghatározása állandó és változó víznyomással
MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006 Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 12. rész: Az Atterberg-határok meghatározása
MSZ EN ISO 22475- 1:2007 Geotechnikai vizsgálatok. A mintavétel módszerei és a talajvíz mérése. 1. rész: A megvalósítás műszaki alapelvei
MSZE CEN ISO/TS 22475-2:2011  Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 2. rész: Vállala-tok és szakszemélyzet minősítési kritériumai
MSZE CEN ISO/TS 22475-3:2011  Geotechnikai vizsgálatok. Mintavételi módszerek és talajvízmérések. 3. rész: Vállala-tok és szakszemélyzet harmadik fél által végzett megfelelőségértékelése
MSZ EN ISO 22476- 1:2013 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 1. rész: Elektromos nyomószondázás és pórusvíznyomás-méréses nyomószondázás
MSZ EN ISO 22476- 2:2005 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 2. rész: Verőszondázás
MSZ EN ISO 22476-2:2005/A1:2012 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 2. rész: Verőszondázás. 1. módosítás
MSZ EN ISO 22476- 3:2005 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 3. rész: Standard penetrációs vizsgálat
MSZ EN ISO 22476-3:2005/A1:2012 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 3. rész: Standard penetrációs vizsgálat. 1. módosítás
MSZ EN ISO 22476-4:2013 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 4. rész: Ménard-presszióméteres vizsgálat
MSZ EN ISO 22476-5:2013 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 5. rész: Rugalmas dilatométeres vizsgá-lat
MSZ EN ISO 22476-7:2013 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 7. rész: Sajtolásos vizsgálat furatban
MSZ EN ISO 22476- 12:2009 Geotechnikai vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 12. rész: Mechanikus nyomószondázás
MSZ EN ISO 22282-1:2012 Geotechnikai vizsgálatok. Geohidraulikai vizsgálatok. 1. rész: Általános szabályok
MSZ EN ISO 22282-2:2012 Geotechnikai vizsgálatok. Geohidraulikai vizsgálatok. 2. rész: A vízáteresztő képes-ség vizsgálata furatban, nyitott rendszerben
MSZ EN ISO 22282-3:2012 Geotechnikai vizsgálatok. Geohidraulikai vizsgálatok. 3. rész: Víznyomásos vizsgála-tok kőzetben
MSZ EN ISO 22282-4:2012 Geotechnikai vizsgálatok. Geohidraulikai vizsgálatok. 4. rész: Próbaszivattyúzás
MSZ EN ISO 22282-5:2012 Geotechnikai vizsgálatok. Geohidraulikai vizsgálatok. 5. rész: Infiltrométeres vizsgálat
MSZ EN ISO 22282-6:2012 Geotechnikai vizsgálatok. Geohidraulikai vizsgálatok. 6. rész: A vízáteresztő képes-ség vizsgálata furatban, zárt rendszerben

vissza a lap tetejére

Speciális geotechnikai munkák kivitelezése

MSZ EN 1536:2001 Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Fúrt cölöpök
MSZ EN 1537:2002 Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Talajhorgonyok
MSZ EN 1538:2002 Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Résfalak
MSZ EN 12063:2002 Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Szádfalak
MSZ EN 12699:2002 Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Talajkiszorításos cölöpök
MSZ EN 12715:2002 Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Injektálás
MSZ EN 12716:2002 Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Jethabarcsosítás
MSZ EN 14199:2005 Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Mikrocölöpök
MSZ EN 14475:2006 Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Töltéserősítés
MSZ EN 14679:2007 Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Mélykeverés
MSZ EN 14731:2006 Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Mélyvibrációs talajkezelés
MSZ EN 14490:2010  Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Talajszegezés
MSZ EN 15237:2007  Speciális geotechnikai munkák kivitelezése. Függőleges drénezés

vissza a lap tetejére

Geotextíliák és rokon termékeik

MSZ EN 13249:2001 Geotextíliák és rokon termékeik. Az utak és más közlekedési területek (a vasutak és
az aszfalt beépítésénak kivételével) szerkezetében való alkalmazás előírt jellemzői
MSZ EN 13250:2001 Geotextíliák és rokon termékeik. A vasutak szerkezetében való alkalmazás előírt jellemzői
MSZ EN 13251:2001 Geotextíliák és rokon termékeik. A földmunkák és az alapozások során, valamint a gyűjtőszerkezetekben való alkalmazás előírt jellemzői
MSZ EN 13252:2001 Geotextíliák és rokon termékeik. A vízelvezető rendszerekben való alkalmazás előírt jellemzői
MSZ EN 13253:2001 Geotextíliák és rokon termékeik. Az eróziót szabályozó munkákban (partvédelem, partvédő művek) való alkalmazás előírt jellemzői
MSZ EN 13254:2001 Geotextíliák és rokon termékeik. A víztározók és gátak szerkezetében való alkalma-zás előírt jellemzői
MSZ EN 13255:2001 Geotextíliák és rokon termékeik. A csatornák szerkezetében való alkalmazás előírt jellemzői
MSZ EN 13256:2001 Geotextíliák és rokon termékeik. Az alagutak és a föld alatti műtárgyak szerkezetében való alkalmazás előírt jellemzői
MSZ EN 13257:2001 Geotextíliák és rokon termékeik. A szilárdhulladék-lerakókban való alkalmazás előírt jellemzői
MSZ EN 13265:2001 Geotextíliák és rokon termékeik. A folyékonyhulladék-lerakó létesítményekben való alkalmazás előírt jellemzői
MSZ EN 965:1999 területi sűrűség meghatározása
MSZ EN ISO 9862:2005intavétel és próbadarabok készítése
MSZ EN ISO 9863-1:2005 vastagság meghatározása előírt nyomásokon 1 rész: Egyrétegűek
MSZ EN ISO 9863-2:1998 Vastagság-meghatározás előírt terhelésekkel 2 rész: Eljárás a többrétegű termékek egyes rétegeinek vastagság-meghatározásához
MSZ EN ISO 9864:2005 geotextíliák és rokon termékeik területegységre vonatkoztatott tömegének meghatározási módszere
MSZ EN ISO 10318:2005 Szakkifejezések és meghatározásuk
MSZ EN ISO 10319:2008 Geoszintetikák. Széles sávon végzett szakítóvizsgálat
MSZ EN ISO 10320:2000 Helyszíni azonosítás
MSZ EN ISO 10321:2009 Geoszintetikák. Kötések/varratok szakítóvizsgálata széles sávú módszerrel
MSZ EN ISO 10722:2007 Ismétlődő terheléskor bekövetkező mechanikai sérülés becslési eljárása 1 rész: Szemcsés anyagok okozta sérülés
MSZ EN ISO 11058:2010 síkra merőleges, terhelés nélküli vízáteresztő képességi jellemzők meghatározása
MSZ EN 12224:2001z időjárással szembeni ellenállás meghatározása
MSZ EN 12225:2001ódszer a mikrobiológiai ellenállás meghatározására elásási próbával
MSZ EN 12226:2012 Általános vizsgálatok a tartóssági vizsgálatot követő kiértékeléshez
MSZ EN ISO 12236:2006 Statikus átszakítás-vizsgálat (CBR-vizsgálat)
MSZ EN 12447:2002 Vizsgálati módszer a hidrolízissel szembeni ellenállás meghatározására
MSZ EN ISO 12956:2010 jellemző szűrőnyílás meghatározása
MSZ EN ISO 12957-1:2005 súrlódási jellemzők meghatározása 1 rész: Közvetlen nyíróvizsgálat
MSZ EN ISO 12957-2:2005 súrlódási jellemzők meghatározása 2 rész: Ferde síkú vizsgálat
MSZ EN ISO 12958:2010 vízáramlás meghatározása a termékek síkjában
MSZ EN ISO 13426-1:2003 belső szerkezeti kötések szilárdsága 1 rész: Geosejtek
MSZ EN ISO 13426-2:2005 belső szerkezeti kötések szilárdsága 2 rész: Geokompozitok
MSZ EN ISO 13427:1999 dörzsölés okozta sérülések utánzása (csúszótömbös vizsgálat)
MSZ EN ISO 13428:2005 geoszintetika ütéskárosodással szembeni védőteljesítményének meghatározása
MSZ EN ISO 13431:2000 Geotextiliák és rokon termékeik A húzó-kúszási és a szakítási viselkedés meghatározása
MSZ EN ISO 13433:2007 Dinamikus átszakításvizsgálat (kúpos ejtővizsgálat)
MSZ EN ISO 13437:1999inták talajban való elhelyezése és kivétele, valamint a próbatestek laboratóriumi vizsgálata
MSZ EN ISO 13438:2005 Szűrővizsgálati módszer az oxidációval szembeni ellenállás meghatározására
MSZ EN 13562:2000 vízbehatolással szembeni ellenállás meghatározása (a hidrosztatikai nyomás vizsgálata)
MSZ EN 13719:2003 Geoszintetikus gátakkal érintkező geotextíliák tartós védelmi hatékonyságnak meghatározása
MSZ EN 13738:2005 talajból való kihúzással szembeni ellenállás meghatározása
MSZ EN 14030:2001/A1:2003 Geotextíliák és rokon termékeik. Szűrővizsgálati módszer savas és lúgos folyadékok-kal szembeni ellenálló képesség meghatározására
MSZ EN 14030:2002 Geotextíliák és rokon termékeik. Szűrővizsgálati módszer savas és lúgos folyadékok-kal szembeni ellenálló képesség meghatározására
MSZ EN 14150:2006 folyadékáteresztő képesség meghatározása
MSZ EN 14196:2004 Vizsgálati módszerek az agyag  egységnyi területre eső tömegének méréséhez
MSZ EN 14414:2004 vegyi ellenálló képesség meghatározásának szűrővizsgálati módszere terep-feltöltéses alkalmazások során
MSZ EN 14415:2004z átázással szembeni ellenállás meghatározásának vizsgálati módszere
CEN/TS 14416 Test method for determining the resistance to roots
CEN/TS 14417 Test method for the determination of the influence of wetting-drying cycles on the permeability of clay geosynthetic barriers
CEN/TS 14418 Test method for the determination of the influence of freezing-thawing cycles on the permeability of clay geosynthetic barriers
MSZ EN 14574:2005z alátámasztott  gúlaátütési ellenállásának meghatározása
MSZ EN 14575:2005z oxidációval szembeni ellenállás meghatározásának szűrővizsgálati módszere
MSZ EN 14576:2005 polimer feszültségkorrózióval szembeni ellenállása meghatározásának vizsgálati módszere
CEN/TS 15019 On-site quality control

vissza a lap tetejére

Tartószerkezeti Eurocode-ok

MSZ EN 1990:2005 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai
MSZ EN 1990:2002/A1:2008 Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai
MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-1. rész: Általános hatások. Sűrűség, önsúly és az épületek hasznos terhei
MSZ EN 1991-1-2:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-2. rész: Általános hatások. A tűznek kitett szerkezeteket érő hatások
MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-3. rész: Általános hatások. Hóteher
MSZ EN 1991-1-4:2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-4. rész: Általános hatások. Szélhatás
MSZ EN 1991-1-5:2005 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-5. rész: Általános hatások. Hőmér-sékleti hatások
MSZ EN 1991-1-6:2007 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-6. rész: Általános hatások. Hatások a megvalósítás során
MSZ EN 1991-1-7:2010 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-7. rész: Általános hatások. Rendkívüli hatások
MSZ EN 1991-2:2006 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 2. rész: Hidak forgalmi terhei
MSZ EN 1991-3:2008 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 3. rész: Daruk és más gépek hatásai
MSZ EN 1991-4:2008 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 4. rész: Silók és tartályok
MSZ EN 1992-1-1:2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonat-kozó szabályok
MSZ EN 1992-1-2:2010 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra
MSZ EN 1992-2:2009 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 2. rész: Betonhidak. Tervezési és szerkesz-tési szabályok
MSZ EN 1993-1-1:2009 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonat-kozó szabályok
MSZ EN 1993-1-2:2013 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra
MSZ EN 1993-1-3:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-3. rész: Általános szabályok. Kiegészítő szabályok hidegen alakított elemekre
MSZ EN 1993-1-4:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-4. rész: Általános szabályok. Kiegészítő szabályok korrózióálló acélokra
MSZ EN 1993-1-5:2012 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-5. rész: Lemezes szerkezeti eleme
MSZ EN 1993-1-6:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-6. rész: Héjszerkezetek szilárdsága és állékonysága
MSZ EN 1993-1-7:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-7. rész: Keresztirányban terhelt lemez-szerkezetek
MSZ EN 1993-1-8:2012 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-8. rész: Csomópontok
MSZ EN 1993-1-9:2011 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-9. rész: Fáradás
MSZ EN 1993-1-10:2011 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-10. rész: Anyagválasztás a szívósság és a vastagságirányú jellemzők alapján
MSZ EN 1993-2:2009 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 2. rész: Acélhidak
MSZ EN 1993-3-1:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 3-1. rész: Tornyok, árbocok, kémények. Tornyok, árbocok
MSZ EN 1993-3-2:2007 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 3-2. rész: Tornyok, árbocok, kémények. Kémények
MSZ EN 1994-1-1:2010 Eurocode 4: Acél és beton kompozit szerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok
MSZ EN 1994-1-2:2013 Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra
MSZ EN 1994-1:2010 Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok
MSZ EN 1994-2:2009 Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése. 2. rész: Általános és a hidakra vonatkozó szabályok
MSZ EN 1995-1-1:2010 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános szabályok. Közös és az épületekre vonatkozó szabályok
MSZ EN 1995-1-2:2013 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra
MSZ EN 1996-1-1:2013 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-1. rész: Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozó általános szabályok
MSZ EN 1996-1-:2013 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra
MSZ EN 1996-2:2013 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 2. rész: Tervezés, a falazóanyagok és a megvalósítási mód megválasztása
MSZ EN 1996-3:2013 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 3. rész: Vasalatlan falazott szerkezetek egyszerűsített méretezési módszerei
MSZ EN 1999-1-1:2009 Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános szabályok (az MSZ EN 1999-1-1:2007 nemzeti melléklete)
MSZ EN 1999-1-2:2007 Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Tervezés tűzterhelésre

vissza a lap tetejére

Földrengés

MSZ EN 1998-1:2008 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 1. rész: Általános szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok
MSZ EN 1998-2:2006 Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 2. rész: Hidak
MSZ EN 1998- 2:2005/A1:2009 Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 2. rész: Hidak
MSZ EN 1998-3:2011 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 3. rész: Épületek értékelése és helyreállítása
MSZ EN 1998-4:2007 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 4. rész: Silók, tartályok és csővezetékek
MSZ EN 1998-5:2009 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 5. rész: Alapozások, megtá-masztószerkezetek és geotechnikai szempontok
MSZ EN 1998-6:2005 Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése. 6. rész: Tornyok, árbocok, kémények

vissza a lap tetejére

Betonszabvány

MSZ EN 206-1:2000/A1:2004 Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség
MSZ EN 206-1:2000/A2:2005 Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség
MSZ EN 206-1:2002 Beton. 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség
MSZ EN 206-9:2010 Beton. 9. rész: Kiegészítő szabályok öntömörödő betonhoz
 

vissza a lap tetejére

 

 

Legutóbbi frissítés: 2014.02.18.