nov.
12

A veszélyhelyzet idején történő munkavégzésről szóló 2/2020 (XI.11.) Munkáltatói utasítás

A koronavírusjárvány fokozódó terjedésére tekintettel a Kormány a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020 (XI.10.) Korm. rendelettel meghatározta a 2020. november 11-étől hatályos, veszélyhelyzet idejére vonatkozó intézkedéseket.

 A jogszabály értelmében a Magyar Mérnöki Kamara által szervezett események – testületi ülések, továbbképzések, vizsgák és egyéb rendezvények – csak on-line módon szervezhetők és bonyolíthatók le. Erről az érintettek értesítést kaptak.

Tekintettel a várhatóan hosszabb ideig tartó járványhelyzetre, a kamara megkezdte az on-line vizsgák előkészítését azokon a területeken is, amelyeken ez még – alapvetően jogszabályi akadályok miatt – nem került bevezetésre. A kamara egyúttal kezdeményezte a jogi akadályok megszüntetését is. Az érintett szakmai tagozatok elnökei felkérést kaptak, hogy segítsék az on-line vizsgáztatáshoz szükséges, megfelelő számú kérdés és felkészítő anyagok mielőbbi összeállítását.

A járvány hivatalos közlemények szerint gyorsuló terjedése növeli a fertőzés lehetőségét. Mivel a Magyar Mérnöki Kamara Főtitkárságának munkatársai végzik valamennyi rendezvény szervezését és lebonyolítását on-line lebonyolítás esetén is, ezért a személyes találkozások gyakoriságát tekintve fokozottabban kockázatos munkát végeznek.
E körülményre, valamint a szoros munkamegosztásból fakadó helyettesítési nehézségekre tekintettel a feladatok ellátásának alapvető követelménye a munkatársak egészségének megőrzése.

Mindezek figyelembevételével az alábbi utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Magyar Mérnöki Kamara Főtitkárságának főállású és részfoglalkozású munkavállalóira.
2. A munkavállalók – további utasításig – 2020. november 12. napjától munkájukat részben a munkahelyen, részben távmunkában látják el.
3. A munkahelyi és távmunka időszaka egy-egy hét, amelyet váltakozva kell alkalmazni az ezen utasításban meghatározottak szerint.
4. A munkahelyi és a távmunkában történő munkavégzés heti váltásban történik.
5. Az otthoni munkavégzés helyett munkahelyen kell ellátni a feladatokat, ha ezt a munkanapot megelőzően munkáltató elrendeli.
6. A munkavállaló saját elhatározása alapján bármikor teljesítheti a munkaköri feladatok elvégzését a munkahelyen azon a héten is, amelyen egyébként az otthoni munkavégzés szerint látná el feladatait.
7. A távmunkát végző dolgozó a munkaidő alatt köteles munkavégzésre rendelkezésre állni és munkát végezni: ennek során teljesíti a munkáltató munkafeladatokra és azok elvégzésének módjára vonatkozó utasításait, továbbá határidőre és megfelelő minőségben teljesíti a munkakörébe tartozó feladatokat.
8. A munkavállaló munkahelyéről a távmunka helyére viheti a munkavégzéshez szükséges eszközöket, különösen a laptopot és tartozékait. 
9. Munkavállaló a távmunkához szükséges, a munkahelyről elvitt eszközök tekintetében az eszközökért teljeskörű felelőséggel tartozik, továbbá köteles az ezen eszközökkel kapcsolatos bármilyen meghibásodást azonnal jelenteni a munkáltatónak.
10. Ha a munkavállaló távmunkában nem hivatali eszközeivel végzi munkáját, köteles a munkavégzés megkezdése előtt az adatbiztonságot szolgáló technikai intézkedéseket a Főtitkárság informatikai rendszergazdájával egyeztetni.
11. A távmunka időtartama alatt a munkavállalót teljes munkabére megilleti.
12. Amennyiben a munkavállaló egészségi állapota miatt a távmunka időszakában táppénzre jogosító állományba kerül, ezt a megfelelő orvosi igazolás munkáltatónak történő megküldésével igazolja.
13. Amennyiben a munkavállaló a távmunka ideje alatt hatósági házi karanténba kerül, a munkabérre a Munka törvénykönyve szerinti szabályokat kell alkalmazni.
14. Ha a munkavállaló a munkahelyen végzi munkáját, köteles az adott körülmények között gondosan ügyelni arra, hogy a fertőződésének veszélye a lehető legkiseb mértékű legyen és munkatársai, ügyfelei a lehető legkevésbé legyenek fertőzésnek kitéve. Ennek megfelelően

a. használja a munkahelyen rendelkezésre álló fertőtlenítő eszközöket;
b. szükség esetén hívja fel munkatársai és az ügyfelek figyelmét a fertőtlenítő eszközök használatára;
c. lehetőleg ne tömegközlekedési eszközöket használjon a munkahelyre utazáshoz és a munkahelyről elutazás során;
d. azonnal jelezze a munkáltatónak, ha egészségi állapotában olyan változást észlel, amelynek alapján távmunka igénybevételét igényli;
e. a munkáltató a munkavállaló bármely egészségi állapot romlása esetén utasíthatja a munkavállalót orvosi vizsgálat igénybevételére.

15. Ha a munkavállaló családjában vagy közvetlen lakókörnyezetében koronavírussal fertőzött személyt regisztráltak, köteles erről – függetlenül attól, hogy a munkahelyen vagy távmunkában végzi munkáját - a munkaáltatót haladéktalanul tájékoztatni. A munkáltató ilyen esetben távmunka végzésére kötelezheti a munkavállalót akkor is, ha a jelen utasítás szerint az adott időszakban munkaköri feladatait a munkahelyen kellene teljesíteni.
16. A munkavállaló a 2020. évben igénybe vehető szabadságát azon a héten veheti igénybe, amelyen egyébként távmunkát végezne, kivéve, ha a munkáltató a szabadság kiadásáról másként rendelkezik.
17. Egyebekben a távmunkára a Munka törvénykönyvének szabályait kell alkalmazni.
18. Az utasítás 2020. november 12-én lép hatályba.
19. Az utasítás visszavonáskor hatályát veszti.

Budapest, 2020. november 11.
Dr. Virág Rudolf

főtitkár