Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok 
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai
Hivatalos név:Magyar Mérnöki Kamara
Székhely:1117 Budapest, Szerémi út 4.
Postai cím:1117 Budapest, Szerémi út 4.
Telefonszám:+36-1-455-7080
Központi email cím: info@mmk.hu
Hivatali kapu neve:MMK
Hivatali kapu azonosítója (KRID):247644950
Központi honlap: www.mmk.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége:

A Magyar Mérnöki Kamara ügyviteli szerve a Főtitkárság. A titkárság kamarai igazgatási és ügyviteli feladatait részletesen az alapszabály állapítja meg. A Főtitkárság központi elérhetőségei megegyeznek a kamara általános elérési adataival.

Az ügyfélfogadás rendje a kamara honlapján, a https://mmk.hu/kamara/elerhetosegek/ugyfelfogadas címen olvasható.

A kamarai tagsággal összefüggő ügyek, valamint a kamara hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek első fokon a területi mérnöki kamaráknál intézhetők. A megyei kamarák elérhetőségei megtalálhatók a kamara honlapján, a https://mmk.hu/szervezet/megyei_kamarak címen.

2. Szervezeti felépítés, az egyes szervezeti egységek feladatai
Szervezeti felépítés:

A Kamara szerveit a kamarai törvény és az alapszabály határozza meg. A kamara szervei a következők:
a) a Küldöttgyűlés,
b) az országos ügyintéző és ellenőrző szervek:
  ba) az Elnökség,
  bb) a Felügyelőbizottság,
  bc) az Etikai-Fegyelmi Bizottság,
  bd) a Választási Jelölőbizottság
  be) egyéb állandó bizottságok és testületek,
c) a szakmai tagozatok,
d) az országos titkárság.

A Küldöttgyűlés feladata:

Az országos kamara legfőbb szerve a küldöttgyűlés. A küldöttgyűlést a területi kamarák, valamint a szakmai tagozatok szavazati joggal rendelkező küldöttei alkotják az alapszabályban meghatározottak szerint. A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik többek között az országos alapszabály megállapítása és módosítása, más országos szabályzatok elfogadása, az országos kamara tisztségviselőinek megválasztása, az éves költségvetési terv meghatározása, illetve ennek részeként az éves tagdíj rendszerének és összegének megállapítása.

További információ: https://mmk.hu/kamara/elerhetosegek

A ügyintéző és ellenőrző szervek feladata:

Az országos elnökség, a felügyelő bizottság, az etikai-fegyelmi bizottság, a választási jelölőbizottság, valamint az alapszabály szerint létrehozott más állandó bizottságok az országos kamara ügyintéző, illetve ellenőrző szervei, melyek tevékenységükről évente beszámolnak a küldöttgyűlésnek.

Az Elnökség feladata – a küldöttgyűlések közötti időszakban – a küldöttgyűlés határozatainak megfelelően az országos kamara működésének irányítása és feladatainak végrehajtása.

A Felügyelőbizottság ellenőrzi az országos kamara működését, gazdálkodását, a pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok, az országos alapszabály, illetve a szakmai szabályzatok érvényesülését.

Az Etikai-fegyelmi Bizottság a küldöttgyűlés elé terjeszti az etikai-fegyelmi szabályzatot, illetve annak módosítását, és másodfokon eljár az etikai-fegyelmi eljárások elbírálásában.

A Választási Jelölőbizottság feladata az országos tisztújítás során a  jelöltállítás megszervezése, valamint a választás előkészítése.

További információ: https://mmk.hu/kamara/elerhetosegek

A szakmai tagozatok feladata:

A szakmai tagozatok a kamara közös szakterületi érdekeltségbe tartozó mérnököket magába foglaló országos szervezeti egységei, amelyek nyilvántartott tagsággal, saját önkormányzattal, valamint feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezetek. A tagozatok amellett, hogy segítik a területi kamarák közigazgatási feladatainak ellátását és állást foglalnak a szakmai illetékességi körébe utalt szakmagyakorlási jogosultságok elbírálása során, közreműködnek a szakterületükbe tartozó jogosultsági és beszámoló vizsgaanyagok elkészítésében és a vizsgáztatásban, javaslatot tesznek a kamarai továbbképzések tematikájára és szükség esetén mesteriskolákat is szerveznek.

További információ: https://mmk.hu/kamara/tagozatok

Az országos titkárság feladata:

Az országos titkárság a Kamara ügyviteli szerve, amely ellátja a jogszabályban, az alapszabályban, az országos szabályzatokban, valamint az Elnökség határozataiban számára meghatározott feladatokat.

Az ügyfélfogadás rendje a kamara honlapján, a https://mmk.hu/kamara/elerhetosegek/ugyfelfogadas címen olvasható.

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetői
A Kamara elnöke:

A Kamarát az elnök képviseli, továbbá irányítja és szervezi a kamara tevékenységét és felel a költségvetés keretei közötti jogszerű gazdálkodásért.

A Kamara 2021 júliusában megválasztott elnöke:  Wagner Ernő, okleveles építőmérnök

A bizottságok elnökei:

Felügyelőbizottság: Komjáthy László Endre, okleveles építőmérnök

Etikai-fegyelmi Bizottság: Pohl Ákos, okleveles építőmérnök

Választási Jelölőbizottság: Dr. Kukai Tibor, okl. építőmérnök, vasbetonépítési szakmérnök

A szakmai tagozatok elnökei:A szakmai tagozatok elnökeinek listája és elérhetősége a https://mmk.hu/kamara/tagozatok oldalon található.
A Kamara főtitkára:

Az országos titkárság vezetője a Kamara főtitkára. A főtitkári feladatokat 2014. június óta Dr. Virág Rudolf látja el.

A főtitkár elérhetősége a https://mmk.hu/kamara/elerhetosegek/fotitkarsag oldalon található.

4. Az ügyfélfogadás rendje
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve:

Az országos titkárság vezetője a Kamara főtitkára. A főtitkári feladatokat 2014. június óta Dr. Virág Rudolf látja el.

A főtitkár elérhetősége a https://mmk.hu/kamara/elerhetosegek/fotitkarsag oldalon található.

Ügyfélfogadási rend:

A Magyar Mérnöki Kamara ügyviteli szerve a Főtitkárság. A titkárság kamarai igazgatási és ügyviteli feladatait részletesen az alapszabály állapítja meg. A Főtitkárság központi elérhetőségei megegyeznek a kamara általános elérési adataival.

Az ügyfélfogadás rendje a kamara honlapján, a https://mmk.hu/kamara/elerhetosegek/ugyfelfogadas címen olvasható.

A kamarai tagsággal összefüggő ügyek, valamint a kamara hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek első fokon a területi mérnöki kamaráknál intézhetők. A megyei kamarák elérhetőségei megtalálhatók a kamara honlapján, a https://mmk.hu/szervezet/megyei_kamarak címen.

5. Testületi szervek adatai
Küldöttgyűlés:

Az országos kamara legfőbb szerve a küldöttgyűlés. A küldöttgyűlést a területi kamarák, valamint a szakmai tagozatok szavazati joggal rendelkező küldöttei alkotják az alapszabályban meghatározottak szerint.

A küldöttek létszáma legfeljebb 300 fő, amelyből legfeljebb 200 főt a területi kamarák, legfeljebb 100 főt a szakmai tagozatok delegálnak a kamara alapszabályában meghatározottak szerint.

A küldöttek névjegyzékét az MMK Főtitkársága vezeti, melyet folyamatosan hatályosítva közzétesz a kamara honlapján.

További információ: https://mmk.hu/kamara/tisztsegviselok

Elnökség:

Az Elnökség feladata – a küldöttgyűlések közötti időszakban – a küldöttgyűlés határozatainak megfelelően az országos kamara működésének irányítása és feladatainak végrehajtása.

Az Elnökség az elnökből, négy alelnökből és 12 elnökségi tagból áll, akiket a Küldöttgyűlés választ meg.

A 2017 májusában 4 éves időszakra megválasztott Elnökség tagjainak listája a https://mmk.hu/szervezet/tisztsegviselok oldalon olvasható.

6. A kamara felügyelete alatt álló más közfeladatot ellátó szervek megnevezése és adatai
Területi mérnöki kamarák:

A kamarai törvény értelmében a közigazgatási hatósági ügyek tekintetében a területi kamara felügyeleti szerve az országos kamara.

A megyei kamarák adatai és elérhetőségei megtalálhatók a kamara honlapján, a https://mmk.hu/szervezet/megyei_kamarak címen.

7. A kamara többségi tulajdonában álló, illetve részvételével mûködő gazdálkodó szervezet adatai
Gazdálkodó szervezet neve:Mérnöki Kamara Nonprofit Kft.
Székhelye:1094 Budapest, Angyal u. 1-3.
Elérhetősége:06-1-455-8865
Képviselője:Kassai Ferenc, ügyvezető
Tevékenységi köre:Szolgáltatások nyújtása a mérnöktársadalom – különös hangsúllyal a kamarai tagok – számára: tanfolyamszervezés, szakvélemények készítése, szakkönyvek forgalmazása.
A kamara részesedésének mértéke:A Magyar Mérnöki Kamara tulajdoni része 50%.
8. A kamara által alapított lapok adatai
A kamarai lap neve:Mérnök Újság
A szerkesztőség és a kiadó neve és címe:

A lap a Magyar Mérnöki Kamara saját kiadásában jelenik meg, a szerkesztőség a kamara főtitkárságának részeként működik.

A kiadó címe: 1117 Budapest, Szerémi út 4.

Közvetlen elérhetőség: mernokujsag@mmk.hu

Főszerkesztő:Dubniczky Miklós
9. A kamara felügyeleti szervének adatai
A felügyeleti szerv neve:Miniszterelnökség
A felügyeleti szerv elérhetősége: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/elerhetosegek

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok és szabályzatok
Jogszabályok:A Magyar Mérnöki Kamarára vonatkozó alapvető jogszabályok megtalálhatók a https://mmk.hu/tagjainknak/tudastar/jogszabalytar oldalon.
Szabályzatok: A Magyar Mérnöki Kamara szabályzatai elérhetők a dokumentumtárban: https://mmk.hu/informaciok/dokumentumok
2. A közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató
Magyar nyelven:A tájékoztató külön oldalon elérhető: https://mmk.hu/kamara/rolunk
Angol nyelven:A tájékoztató külön címen letölthető: HCE-information-sheet.pdf
3. Hatósági ügyintézés a kamarában
Első fokú ügyintézés:

A kamarai tagfelvétellel kapcsolatos eljárást, továbbbá a mérnöki tevékenység, valamint külön törvény vagy kormányrendelet alapján az egyéb szakmagyakorlási tevékenység folytatásával kapcsolatos eljárásokat első fokon a területi mérnöki kamarák folytatják le.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, információk és nyomtatványok közvetlenül a területi kamarák honlapján találhatók meg, a https://mmk.hu/szervezet/megyei_kamarak címen.

Másodfokú ügyintézés: Az előző pont szerinti ügyekben fellebbezés esetén az országos kamara jár el másodfokú hatóságként. A fellebbezést minden esetben az elsőfokon eljáró területi kamaránál kell benyújtani, annak pontos módjáról és díjáról az első fokon kibocsátott határozat vagy végzés rendelkezik. A fellebbezés benyújtása nincs formanyomtatványhoz kötve.
Beszámoló vizsga:

A mérnöki tevékenység folytatására szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezők számára bizonyos esetekben kötelező az engedély megszerzését követő egy éven belül ún. beszámoló vizsga teljesítése.

A beszámoló vizsgával kapcsolatos információk megtalálhatok a https://mmk.hu/ugyintezes/vizsga oldalon.

Továbbképzés:

A mérnöki tevékenység folytatására szakmagyakorlási jogosultsággal rendelkezők számára bizonyos esetekben kötelező az engedély megszerzését követő egy éven belül ún. beszámoló vizsga teljesítése.

A továbbképzéssel kapcsolatos információk megtalálhatók a https://mmk.hu/kepzesek/tajekoztato oldalon.

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott szolgáltatások
Kamarai szolgáltatások:

A kamara a törvényben foglalt feladata, hogy tagjai számára elsősorban a mérnöki tevékenységgel kapcsolatban szolgáltatásokat nyújtson. Ezeket a szolgáltatásokat általában csak a kamarai tagjai vehetik igénybe, a legtöbb esetben díjmentesen. Az egyes szolgáltatások tartalmáról, áráról részletesen a kamarai honlap megfelelő menüpontjaiban tájékozódhatnak.

A kamara legfontosabb szolgáltatásai a tagok számára:

  • Mérnök Újság
  • Jogsegélyszolgálat
  • Mérnökigazolvány és hozzá kapcsolódó kedvezmények
  • Kedvezményes felelősségbiztosítás
  • Kamarai tudástár kiadványai
5. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke
Tagnyilvántartás:

A kamara nyilvántartja és honlapján közzéteszi a kamarai tagok listáját. A kamarai tagok nyilvántartása a kamarai törvény 43. § (2) bekezdése szerinti adatokat tartalmazza.

A tagnyilvántartás elérhető a https://mmk.hu/kereses/tagok címen.

Mérnöki tevékenységet folytatók névjegyzéke:

A kamara nyilvántartja és honlapján közzéteszi a mérnöki tevékenység folytatására jogosultak névjegyzékét. A névjegyzék a kamarai törvény 43. § (2) bekezdése szerinti adatokat tartalmazza.

A névjegyzék elérhető a https://mmk.hu/kereses/tagok címen.

Regisztrált vállalkozások névjegyzéke:

A kamara nyilvántartja és honlapján közzéteszi a mérnöki tevékenységet főtevékenységként folytató vállalkozások listáját. A vállakozások névjegyzéke a kamarai törvény 43. § (3) bekezdése szerinti adatokat tartalmazza.

A vállalkozások névjegyzéke elérhető a https://mmk.hu/kereses/tarsasagok címen.

6. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai
 Kiadványok:

A Magyar Mérnöki Kamara és a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. gondozásában elérhető kiadványok megvásárolhatók nyitvatartási időben a kamara székhelyén, a 1094 Budapest, Angyal u. 1-3. címen. A kiadványok árából a kamarai tagok kedvezményben részesülnek.

Az elérhető kiadványok listája és ára megtekinthető a https://mmk.hu/tagjainknak/tudastar/kiadvanyok oldalon.

7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
A testületi szervek döntései előkészítésének rendje, eljárási szabályok:A Magyar Mérnöki Kamarai testületi szerveinek (Küldöttgyűlés és Elnökség) döntéshozatalai eljárását az Alapszabály tartalmazza. Az Alapszabály letölthető a dokumentumtárban: https://mmk.hu/informaciok/dokumentumok
Nyilvános információk:A testületi ülések jegyzőkönyvei, továbbá jegyzőkönyvei vagy emlékeztetői elérhetők a dokumentumtárban: https://mmk.hu/informaciok/dokumentumok
8. A közérdekű adatok megismerése
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje megtalálható az Országos Szervezeti és Működési Szabályzatban. Az OSZMSZ letölthető a dokumentumtárban: https://mmk.hu/informaciok/dokumentumok
Az adatigényléssel kapcsolatos illetékes személy:Dr. Virág Rudolf (főtitkár)
+36 (1) 455-7080
info@mmk.hu
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:Molnár Ádám Tamás
adatvedelem@mmk.hu
1450 Budapest, Pf. 92.
+36 (1) 455-7080

 

III. Gazdálkodási adatok
Számviteli beszámoló és közhasznúsági jelentés:A gazdálkodásra vonatkozóan kötelezően közzéteendő adatok és információk megtalálhatók a kamara számviteli beszámolójában és közhasznúsági jelentésében. A beszámolók a https://mmk.hu/kamara/elerhetosegek/kozerdeku/kozhasznusagi-jelentesek oldalon érhetők el.