Energetikai audit

 

Változások (december 21.) >>>

MEKH bejelentőlapok és elérhetőségek az alábbi linken.

Felkészítő tanfolyam (FELTÖLTÉS ALATT)>>>

Vizsganaptár (FELTÖLTÉS ALATT)>>>

 

 

Energetikai auditori

szakmai vizsga tájékoztató

(SZERKESZTÉS ALATT! FIGYELEM, VÁLTOZÁSOK LESZNEK)

 

Tisztelt Jelentkező!

Jelen tájékoztatásunkat annak érdekében állítottuk össze, hogy az energetikai auditori szakmai vizsgával összefüggő lényeges információkat megismerje.

Az energetikai auditálási tevékenység folytatáshoz szükséges feltételeket az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Eht.) és az Eht. végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) szabályozza. Az Eht. 28. § (1) bekezdés d) pontja rögzíti a feltételek között az energetikai auditori szakmai vizsga teljesítésének kötelezettségét.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a sikeres energetikai auditori szakmai vizsga önmagában szakmagyakorlásra nem jogosít, és nem mentesít a jogszabály által előírt további követelmények teljesítése alól.

 

A szakmai vizsga célja annak bizonyítása, hogy a vizsgázó

  • tanulmányai során megszerezte és ismeri az energetikai audit végzéséhez szükséges szakmai alapismereteket, alkalmazásukban kellő gyakorlatot szerzett;
  • ismeri az energiahatékonyság növelő intézkedéseket, a vizsgált területre meg tudja határozni azok várható eredményét, műszaki-, gazdasági- és környezetvédelmi kritériumok alapján rangsorolni tudja azokat; azaz
  • képes a rendeletben előírt minimum követelményeknek megfelelően energetikai auditot önállóan, vagy az egyes szakterületeken mélyebb ismereteket szerzett szakértőkkel együttműködve készíteni.


A vizsgáztatás a regisztráló szervezetnél működő, vizsgaszervező által üzemeltetett gépteremben, a vizsgázók rendelkezésére bocsátott számítógépen történik. A vizsgázók a vizsga alkalmával a számítógép által generált vizsgalapot kapnak. A feladatok egy része tesztjellegű, vagyis több lehetséges válasz közül kell a helyeset kiválasztani; továbbá egyszerű energetikai számításokból áll. A vizsgázó a helyes választ jelöli meg a vizsgalapon.

 

A vizsga 80 kérdésből áll.

A vizsga időtartama 240 perc.

A vizsgázónak a sikeres vizsgához a vizsgakérdések legalább 70%-ára helyesen kell válaszolni.

A vizsga teljesítése alól felmentés nem adható.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vizsga során mobiltelefon és saját számítógép kivételével minden nyomtatott segédeszköz használható (segédletek, jegyzetek, könyvek). A vizsgafeladatok kidolgozásához a vizsgázó segítséget nem kaphat. Ellenkező esetben a vizsgázó kizárható a vizsgából.

A vizsgahelyiségbe történő belépéskor vizsgázó köteles a vizsgatevékenység megkezdése előtt személyazonosságát igazolni, e nélkül a vizsgát nem kezdheti meg.

Tájékoztatjuk, hogy a vizsga alapját képező részletes tematika mindenki számára költségmentesen elérhető a vizsgaszervező honlapján.

 

A vizsgára jelentkezés menete

  • A vizsgára jelentkezés a regisztráló szervezetnél működő vizsgaszervező honlapjáról letölthető jelentkezési lapon személyesen, postai úton, vagy vizsgaszervező honlapján keresztül elektronikus úton történik.
  • A vizsgára történő jelentkezés kizárólag a vizsgadíj befizetésével együtt tekinthető érvényesnek. A vizsgadíj készpénzben, postai vagy banki átutalással egyenlíthető ki. A jelentkezési lap benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a vizsgaszervező számlájára befizetett vizsgadíj befizetésének igazolását.
  • A vizsgázónak a vizsgára való jelentkezéskor be kell mutatnia továbbá:

a) magyar állampolgár esetén a vizsgázó személyazonosságát igazoló személyazonosító igazolványát, útlevelét vagy kártyaformátumú vezetői engedélyét, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

b) külföldi állampolgár esetén

ba) amennyiben a vizsgázó EGT-állampolgár, akkor a személyazonosságát igazoló hatályos úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt, továbbá a tartózkodási jogcímét a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott módon kell igazolnia,

bb) amennyiben a vizsgázó harmadik országbeli állampolgár, akkor a személyazonosságát igazoló hatályos úti okmányt, továbbá a tartózkodási jogcímét a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott módon kell igazolnia.

 

Jelenktezés előtt mindenképpen olvassa el a tájékoztatót a szükséges szakirányú végzettségről!

Tájékoztató a szükséges szakirányú végzettségről >>>

 

Elektronikus úton történő jelentkezés esetén a személyi adatok és a lakcím igazolására szolgáló hatósági igazolványát beszkennelve, elektronikus úton kell becsatolni. Postai út választása esetén másolatban a jelentkezési lap mellékleteként kell megküldeni.

A vizsgaszervező a jelentkezési lap alapján nyilvántartásba veszi a jelentkezőt és a vizsga előtt legalább 10 nappal írásban tájékoztatja a vizsga időpontjáról és helyszínéről.

A vizsgázó köteles értesíteni a vizsgaszervezőt, amennyiben a visszaigazolt vizsgán nem tud részt venni. Amennyiben a vizsgára jelentkező legkésőbb a vizsga napját megelőző második munkanapig nem tesz eleget értesítési kötelezettségének, akkor a befizetett vizsgadíj összegére nem tarthat igényt, illetve újabb vizsgát a meghatározott vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.

 

A vizsgadíj összege: 34.000 Ft

Számlaszám: K&H Bank 10401196-49545052-49541034

Közlemény: név, kamarai szám

 

A befizetett összegről a számlát minden esetben a befizető (vevő/költségviselő) nevére állítjuk ki. Ezért amennyiben a vizsga költségét cége átvállalja, a cég kell, hogy a vizsgadíjat átutalja, csekkes befizetés esetén a befizető adataihoz a cég adatait kell írni. A vizsgán résztvevő beazonosításához szükséges adatokat a közlemény rovatban kérjük megjelölni, az illető neve, kamarai azonosító száma feltüntetésével. Abban az esetben, ha a vizsgadíjat a cég több személy részére egy összegben utalja át, kérünk az érintett személyekről külön listát küldeni, a kamarai azonosító szám és a befizetett összeg feltüntetésével.

Amennyiben további kérdése van, forduljon Deák Andreához a 06-1-455-70-82 telefonszámon, vagy a deak.andrea@mmk.hu e-mail címen.